(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol

1,2,4-trichlorobenzene.png