2-{[2-(4-chlorophenyl)ethyl]amino}benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png