2-[4-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]-N-(2-chlorophenyl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png