N-(2-methoxyphenyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)quinazolin-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png