2,5-Dimethoxyphenethylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png