3,4-DICHLOROPHENYL ISOCYANATE

1,2,4-trichlorobenzene.png