4,4'-Methylenedianiline

1,2,4-trichlorobenzene.png