2-(2-chlorophenyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png