N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine

1,2,4-trichlorobenzene.png