(2s)-(4-Fluorophenyl)[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-Yl]ethanenitrile

(2s)-(4-Fluorophenyl)[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-Yl]ethanenitrile