(2s)-(4-Fluorophenyl)[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-Yl]ethanenitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png