1-(4-Chlorophenylmethyl)-2-aminobenzimidazole

1-(4-Chlorophenylmethyl)-2-aminobenzimidazole