1-(4-Chlorophenylmethyl)-2-aminobenzimidazole

1,2,4-trichlorobenzene.png