4-nitro-2-(2,3,7-trihydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)phenolate

1,2,4-trichlorobenzene.png