1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene

1,2,4-trichlorobenzene.png