(3-fluoro-4-methoxyphenyl)methyl 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png