4-Chlorobenzotrifluoride

1,2,4-trichlorobenzene.png