N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]acridin-10-ium-9-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png