5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one

5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one