2-Amino-4-hydroxypteridine

1,2,4-trichlorobenzene.png