3-(6-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline

1,2,4-trichlorobenzene.png