3-phenyl-2-(piperidin-1-ylmethyl)quinazolin-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png