Ethyl 5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png