3-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png