5-Chloro-7-methoxy-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine

1,2,4-trichlorobenzene.png