5'-Adenylic acid, 3'-O-ethyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png