5'-Adenylic acid, 8-[(3-aminopropyl)amino]-

1,2,4-trichlorobenzene.png