Benzenecarbothioic acid, 4-(4-phenylbutoxy)-, S-2-benzothiazolyl ester

1,2,4-trichlorobenzene.png