Quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy-2-[(1E)-2-(3-methylphenyl)ethenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png