2-Pyridinecarbonitrile, 4-methyl-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png