1,4-Naphthalenedione, 2-[[2-(ethenyloxy)ethyl]amino]-

1,2,4-trichlorobenzene.png