1,2-Propanedione, 1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-

1,2-Propanedione, 1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-