Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-propenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png