Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2-fluoroethyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png