Propanedinitrile, [(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](cyclopropylmethyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png