Methanone, (2-fluoro-7-methyl-3-indolizinyl)phenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png