2-Pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png