1-Propanone, 2,3-dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png