D-Tryptophanamide, N-(phenylmethyl)-L-alanyl-N-(2-phenylethyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png