1H-Indol-5-ol, 3-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png