Naphthalenecarboxylic acid, (1,1-dimethylethyl)dihydro-

1,2,4-trichlorobenzene.png