1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-3-[[2-(dimethylamino)propyl]amino]-

1,2,4-trichlorobenzene.png