Propanedinitrile, (4,6-diphenyl-2-pyridinyl)propyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png