2-[5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazol-2-yl]benzoic Acid

1,2,4-trichlorobenzene.png