4-(6-fluoropyridin-2-yl)benzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png