4-(6-chloropyridin-2-yl)benzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png