2-Fluoro-6-(m-tolyl)pyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png