4-(2-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)morpholine

1,2,4-trichlorobenzene.png