2-(4-Aminophenyl)-6-methylbenzothiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png