N-[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]-4-chloro-3-nitrobenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png