5-Hydroxymethylcytosine

1,2,4-trichlorobenzene.png