1-Propanone, 1-[3-[(phenylmethyl)thio]-2-pyridinyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png